Admitere DOCTORAT

STUDII DE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

28 martie - 3 septembrie 2023  -  Preînscriere

 

Calendarul concursului de admitere - septembrie 2023

 • 4 - 14 septembrie 2023 - Înscrierea candidaților
 • 19 septembrie 2023 - Desfășurarea examenului de competență lingvistică
 • 20 septembrie 2023 - Depunerea, analiza și soluționarea contestațiilor privind rezultatele examenului de competență lingvistică
 • 21 - 22 septembrie 2023 - Desfășurarea colocviului de admitere
 • 26 septembrie 2023 - Afișarea rezultatelor
 • 26 - 28 septembrie 2023 - Achitarea TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă; semnarea contractelor de studii

Informații suplimentare: www.usamv.ro; Tel. 0749 131 544, 0314 334 202 – Corp A, parter, Birou Doctorat

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de, cel puţin, 300 credite transferabile (ECTS). Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se evaluează pe baza bibliografiei întocmite de către conducătorul de doctorat.

La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învăţământ de lungă durată).

Lista conducătorilor de doctorat poate fi consultată aici.

 

Dosarul de înscriere

 1. fişa de înscriere (cerere - tip);
 2. curriculum vitae - format Europass;
 3. lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
 4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
 5. formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
 6. certificat de competenţă lingvistică recunoscut internațional (după caz);
 7. copie xerox a C.I;
 8. dovada achitării taxei de admitere;
 9. originale /documente în copie după următoarele acte: 
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
 • diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
 • pentru absolvenţii anului 2023 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de licență profesii reglementate/master.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.